صفحه در حال بارگذاری است ...
 آخرین خبرهای داغشايع‌ترين انواع ترس‌ها در سنين مختلف كودكان کدامند؟

جمعه ، ۱۳ مرداد ۱۳۹۶       سوالات عمومی

1⃣شش ماهگي: ترس از غريبه‌ها.
2⃣هشت ماهگي: جدا شدن از والدين، افتادن.
3⃣يك سالگي: جدا شدن از والدين، صدا، حيوانات، حمام كردن، دكتر.
4⃣دو سالگي: جدا شدن از والدين، آموزش توالت رفتن، حمام كردن، شب هنگام خواب، دكتر.
5⃣سه سالگي : از دست دادن والدين، آموزش توالت رفتن، شب خوابيدن، موجودات خیالی، هر كسي كه از نظر ظاهري با اعضاي خانواده تفاوت داشته باشد مانند : اشخاص ناتوان و معلول، كساني كه رنگ پوستشان متفاوت است و....
6⃣چهار سالگي: صدا، حيوانات، شب هنگام خواب، موجودات خیالی، كسي كه از نظر ظاهري با اعضاي خانواده تفاوت دارد، از دست دادن والدين، مرگ، طلاق.
7⃣پنج سالگي: صدا، حيوانات، موجودات خیالی(روح،دیو)، گم شدن، رفتن به مهد كودك، از دست دادن والدين، مرگ، صدمه جسماني،